Bezpiecznych wakacji!

Aktualności

18 kwietnia 2017 11:39 | Aktualności

Regulamin Gminnego Konkursu Matematycznego

Regulamin

Gminnego Konkursu Matematycznego

 

Uwagi ogólne:

 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Matematycznego jest Szkoła Podstawowa im. gen A. E. Fieldorfa ps. ,,Nil” w Bobrowicach..

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych Gminy Sławno.

3. Każda szkoła typuje do konkursu 4 uczniów:

2 z klas I – III i 2 z klas IV – VI.

4. Dokumentację związaną z Gminnym Konkursem Matematycznym (protokoły, karty odpowiedzi) przechowuje się w Szkole Podstawowej w Bobrowicach do końca roku szkolnego 2016/2017.

5. Termin konkursu 10 maja 2017r., godz. 9.00

6. Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do 29.04.2017r. (czytelnie zapisane listy uczestników z podaniem imienia, nazwiska i klasy, do której uczęszczają oraz imienia i nazwiska osoby przygotowującej ucznia do konkursu).

7. Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły organizatora oraz na stronie Urzędu Gminy Sławno.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej informacji.

 

Cele konkursu:

 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych.

3.Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności podczas rozwiazywania zadań nietypowych.

4. Wykorzystanie wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

5. Stworzenie wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Sławno atmosfery życzliwej rywalizacji.

6. Dostarczenie uczniom szansy osiągnięcia sukcesu.

 

Przebieg konkursu:

1.W czasie konkursu rozwiązywane są zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową klasy III  i  klasy VI. Do każdego zadania podane są odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Uczniowie zaznaczają prawidłową odpowiedź na kartach, otaczając ją kółkiem. 

2. Konkurs trwa 45 minut.

3. Karty należy wypełniać długopisem.

4. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

5. Za poprawną odpowiedź  uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną  odpowiedź  lub brak odpowiedzi 0 punktów.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele startujących szkół, wybrani losowo przed rozpoczęciem konkursu.

7. Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególnych uczniów oraz ustala listę zwycięzców. W przypadku jednakowej liczby punktów zostanie przeprowadzona dogrywka.

8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja konkursowa i jej decyzja jest ostateczna.

9. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły: spbobrowice.superszkolna.pl

 

Telefon kontaktowy:   598103314

Fax:   598103314

spbobrowice@gminaslawno.pl

 

 

 

Przeczytano: 226 razy. Wydrukuj|Do góry